Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

I. Postanowienia ogólne

 1. Szafki stanowią własność Szkoły.
 2. Uczeń nabywa prawo do korzystania z przydzielonej szafki jedynie w czasie nauki w Szkole.
 3. Każda szafka przypisana jest jednemu uczniowi.
 4. Pracownicy Szkoły i nauczyciele a także uczniowie mają prawo zwracać uwagę na wszelkie przejawy nieprawidłowości w zakresie dysponowania, użytkowania oraz opłat za szafki szkolne.
 5. Szkoła prowadzi dla celów rozliczeniowych ewidencję korzystania z szafek. Ewidencja przechowywana jest w sekretariacie.

II. Zadania i obowiązki użytkowników szafek.

 1. Szafki szkolne mają służyć uczniom do przechowywania ubrań, książek, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem ucznia na terenie Szkoły.
 2. Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
 3. Uczeń, który otrzymał szafkę szkolną powinien zadbać o jej należyte użytkowanie i poszanowanie.
 4. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkocholu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektroniczych, środów odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
 5. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych. Za ich ewentualną utratę Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Zabrania się dokonywania wewnątrz i na zewnątrz szafki napisów, rysunków oraz innych działań mających skutek trwały.
 7. Ewentualne kradzieże mienia oraz wszelkie uszkodzenia i usterki szafki uczeń powinien zgłosić do sekretariatu uczniowskiego.
 8. Pod koniec roku szkolnego użytkownik szafki zobowiązany jest do opróżnienia szafki ze wszystkich znajdujących się tam przedmiotów i oddania klucza w depozyt.

III. Klucze i zasady ich użytkowania

 1. Każdy zamek posiada klucz do użytku ucznia.
 2. Wychowawca sporządza listę uczniów z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz numerem szafki.
 3. Uczeń otrzymuje klucz do szafki po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego pisemnej akceptacji przez ucznia i jego rodzica (prawnego opiekuna).
 4. Uczeń zwraca klucz przed zakończeniem roku szkolnego na ręce wychowawcy.
 5. W przypadku zagubienia klucza lub jego uszkodzenia uczeń ponosi koszt 40zł za nowy klucz.

IV. Przypadki szczególne

 1. W przypadku kiedy znany jest sprawca (sprawcy) zniszczenia szafki szkolnej, ponosi on całkowite koszty związane z naprawą lub zakupem nowej szafki (cały segment).
 2. W przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie substacji odurzających, narkotyków oraz alkocholu Dyrektor ma prawo do komisyjnego otwarcia i wglądu do szafki. W takim przypadku sporządzany jest pisemny protokół.
 3. W przypadku użytkowania szafki przez więcej niż jedną osobę Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczania się między użytkownikami szafki. Dla Szkoły użytkownikiem jest ta osoba (osoby), którem/którym przydzielono szafkę. W sytuacji użytkowania szafki przez więcej osób użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób użytkowania szafki i za rozliczenia ze Szkołą.

V. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Wszyscy uczniowie Szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok