Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia (poza uczniami przystępującymi do egzaminu czeladniczego) oraz uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w trakcie nauki przystępują do egzaminu zawodowego. Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest konieczne, aby uzyskać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę. Uczestnicy KKZ przystępują do egzaminu po ukończeniu kursu.

Uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego w zakresie jednej kwalifikacji.

1.    Technik spedytor:

a.     SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

2.    Technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

a.     PGF.04 Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

b.    PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

3.    Technik informatyk:

a.     INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

b.    INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przystępują do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym się uczą.

Terminy egzaminów:

1.    Technik spedytor: SPL.05 - czerwiec, klasa 4

2.    Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: PGF.04 - czerwiec klasa 3, PGF.05 - czerwiec klasa 4

3.    Technik informatyk: INF.02 - czerwiec klasa 3, INF.03 - czerwiec klasa 4

Aby przystąpić do egzaminu, należy złożyć deklarację na cztery miesiące przed egzaminem, tj. a egzamin w sesji styczniowej – do 15 września, na egzamin w sesji czerwcowej – do 7 lutego. O terminach składania deklaracji Kierownik Szkolenia Praktycznego informuje każdorazowo. Ogłoszenie takie znajduje się w gablocie szkolnej na parterze (obok sekretariatu) oraz jest publikowane na stronie internetowej ZS (www.zs.zdzieszowice.pl). Aktualny druk deklaracji dostępny jest na stronie www.oke.wroc.pl oraz w szkole.

Dla każdej sesji, na dwa tygodnie przed egzaminem, opracowywany jest szczegółowy harmonogram, z którym każdy zdający ma obowiązek się zapoznać.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może złożyć wniosek o termin dodatkowy. Aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie www.oke.wroc.pl w zakładce “egzamin zawodowy” oraz w szkole.

Egzamin zawodowy obejmuje treści z podstawy programowej. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna, składająca się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, przeprowadzana jest w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych. Egzamin uważa się za zdany, jeśli zdający uzyska min. 50% punktów w części pisemnej oraz 75% w części praktycznej. W takim przypadku zdający otrzymuje certyfikat zawodowy, a po ukończeniu szkoły dyplom w zawodzie.

Zdający ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu. W losowych przypadkach, w zależności od sytuacji, Dyrektor OKE może przydzielić zdającemu nauczyciela wspomagającego.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może skierować zdającego na egzamin do innego ośrodka egzaminacyjnego.

Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym są każdorazowo przedstawiane zdającym. Informacji można szukać także ta stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegółowe informacje o treściach objętych egzaminem oraz przebiegu egzaminu znajdują się w informatorach o egzaminie zawodowy, dostępnych na stronie CKE.

Uczniowie BSI, których pracodawcy są zrzeszeni w cechu rzemiosł różnych, przystępują de egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej.

 

 

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok
Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok