Prezydium Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

 1. Julia Lipniak klasa 2tig
 2. Tobiasz Reinert klasa 3tig
 3. Artur Sikorski klasa 2tis

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 1. Kształtowanie właściwej postawy ucznia, umiejętności zespołowego działania oraz kontroli podejmowanych działań;
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli oraz wzajemnego wspierania się w podejmowaniu działań;
 3. Uczenie młodzieży demokracji, solidarności i współodpowiedzialności;
 4. Pomoc w planowaniu i realizacji życia szkoły, podejmowanie różnych inicjatyw;
 5. Tworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów;
 6. Zachęcanie uczniów do podejmowania i realizowania zadań sprzyjających rozwojowi szkoły;
 7. Dbanie o dobre imię szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie tradycji;
 8. Kształtowanie postaw tolerancji i chęci niesienia pomocy innym ludziom.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Współorganizowanie uroczystości szkolnych;
 2. Współdziałanie z Organami ZS celem zapewnienia uczniom optymalnych warunków do nauki;
 3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce;
 4. Zapobieganie konfliktom, rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami;
 5. Godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym;
 6. Utrzymywanie i pozyskiwanie nowych kontaktów z samorządami innych szkół oraz organizacji działających na rzecz młodzieży;
 7. Aktywne uczestnictwo w lokalnych i ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok