Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia (poza uczniami przystępującymi do egzaminu czeladniczego) w trakcie nauki przystępują do egzaminu zawodowego. Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest konieczne, aby uzyskać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia przystępują do egzaminu zawodowego pod koniec klasy trzeciej, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w którym się uczą.

Aby przystąpić do egzaminu, należy złożyć deklarację na cztery miesiące przed egzaminem, tj. a egzamin w sesji styczniowej – do 15 września, na egzamin w sesji czerwcowej – do 7 lutego. O terminach składania deklaracji Kierownik Szkolenia Praktycznego informuje każdorazowo. Ogłoszenie takie znajduje się w gablocie szkolnej na parterze (obok sekretariatu) oraz jest publikowane na stronie internetowej ZS (www.zs.zdzieszowice.pl). Aktualny druk deklaracji dostępny jest na stronie www.oke.wroc.pl oraz w szkole.

Dla każdej sesji, na dwa tygodnie przed egzaminem, opracowywany jest szczegółowy harmonogram, z którym każdy zdający ma obowiązek się zapoznać. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, może złożyć wniosek o termin dodatkowy. Aktualne wzory wniosków dostępne są na stronie www.oke.wroc.pl w zakładce “egzamin zawodowy” oraz w szkole.

Egzamin zawodowy obejmuje treści z podstawy programowej. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna, składająca się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, przeprowadzana jest w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych. Egzamin uważa się za zdany, jeśli zdający uzyska min. 50% punktów w części pisemnej oraz 75% w części praktycznej. W takim przypadku zdający otrzymuje certyfikat zawodowy, a po ukończeniu szkoły dyplom w zawodzie.

Zdający ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu. W losowych przypadkach, w zależności od sytuacji, Dyrektor OKE może przydzielić zdającemu nauczyciela wspomagającego.

W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może skierować zdającego na egzamin do innego ośrodka egzaminacyjnego. Szczegółowe informacje o egzaminie zawodowym są każdorazowo przedstawiane zdającym.

Informacji można szukać także ta stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegółowe informacje o treściach objętych egzaminem oraz przebiegu egzaminu znajdują się w informatorach o egzaminie zawodowy, dostępnych na stronie CKE.

Uczniowie BSI, których pracodawcy są zrzeszeni w cechu rzemiosł różnych, przystępują de egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej.

Do egzaminu czeladniczego ucznia zgłasza pracodawca, informując o tym Dyrektora Szkoły. Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Szczegółowych informacji można szukać na stronach izb rzemieślniczych:

 

Materiały do przygotowania się do egzaminu zawodowego dostępne tutaj.