TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

BRANŻA CHEMICZNA

Opis zawodu                                                                                                                                                                                       

Technik technologii chemicznej przeprowadza i nadzoruje prawidłowy przebieg produkcyjnych procesów: chemicznych
i fizykochemicznych oraz ciągów technologicznych w przemyśle chemicznym (np. nawozów sztucznych, kosmetyków, leków,
środków czystości, plastiku, gumy, farb, lakierów, włókien sztucznych). Sprawdza stan urządzeń oraz zgodność parametrów
przebiegu procesu technologicznego z normami i wytycznymi pod kątem: temperatury, ciśnienia, ilości surowca. Kontroluje jakość
surowców i gotowych produktów oceniając ich właściwości fizyczne (np. gęstość, kolor, lepkość). Odpowiada za przeprowadzanie
prób laboratoryjnych i technologicznych nowych produktów. Uczestniczy w obliczaniu norm zużycia surowców i materiałów.
Sporządza kalkulację kosztów: produkcji, zużycia surowców i energii niezbędnych do wytworzenia konkretnej partii chemikaliów.
Współuczestniczy w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie modernizacji produkcji i opracowywania nowych
technologii. Czynności zawodowe wykonuje przy użyciu: urządzeń i maszyn przemysłu chemicznego, wyposażenia
pomiarowego/aparatury kontrolno–pomiarowej, w tym nowoczesnych sprzętów laboratoryjnych takich jak: chromatograf, biureta
cyfrowa) oraz komputera. Prowadzi dokumentację produkcji ciągu technologicznego, który obsługuje oraz współdziała z innymi
służbami w zakładzie w zakresie: nadzorowania procesów i ciągów technologicznych. Może wykonywać samodzielnie niektóre
analizy laboratoryjne i międzyoperacyjne.

Główne zadania zawodowe i wykonywane czynności                                                                                                                    

 • wytwarzanie półproduktów i produktów chemicznych,
 • obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
 • organizowanie i kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym,
 • posługiwanie się językiem obcym branżowym,
 • wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych.

Cechy, predyspozycje osoby wykonującej ten zawód                                                                                                                   

 • ogólna dobra wydolność fizyczna,
 • sprawność zmysłu dotyku, narządu wzroku i słuchu,
 • ostrość wzroku i słuchu,
 • zręczność rąk, zręczność palców,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • cierpliwość,
 • dokładność,
 • kreatywność,
 • spostrzegawczość,
 • wysoka sprawność manualna,
 • zainteresowania techniczne,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna,
 • zdolność podejmowania decyzji,
 • zdolności przywódcze,
 • zarządzanie małymi zespołami,
 • planowanie pracy własnej i zespołowej,
 • podzielność uwagi,
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych,
 • zdolności analityczne i zarządcze.

Warunki pracy                                                                                                                                                                                     

Technik technologii chemicznej wykonuje pracę w zespole, często nadzorując pracę zespołu, w wydzielonych pomieszczeniach
lub halach produkcyjnych zakładu, w pomieszczeniach produkcyjnych posiadających oświetlenie naturalne i sztuczne,
wyposażonych w instalacje wentylacyjne/ klimatyzacyjne oraz odpowiednie instalacje, np.: ujęcia wody zimnej i ciepłej, kanały
ściekowe. Pracuje  najczęściej w pozycji stojącej, często w pozycji wymuszonej, w systemie ośmiogodzinnym, jedno- lub
dwuzmianowym, czasami w hałasie spowodowanym pracą niektórych maszyn.

Technik technologii chemicznej może pracować między innymi: w zakładach przemysłu petrochemicznego, sodowego, kwasu
siarkowego, nawozów sztucznych, w zakładach produkujących tworzywa sztuczne, włókna sztuczne, środki czystości, farby
i lakier, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, gumowym, w miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
stacjach uzdatniania wody, w instytucjach naukowo-badawczych, w laboratoriach chemicznych.

Egzaminy                                                                                                                                                                                             

Uczniowie uczący się w zawodzie technik technologii chemicznej przystępują do egzaminu zawodowego w czerwcu w klasie 3,
w zakresie kwalifikacji CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego oraz w czerwcu w klasie 4 w zakresie
kwalifikacji CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym.

Praktyki zawodowe                                                                                                                                                                          

Uczniowie Technikum w Zdzieszowicach kształcący się w zawodzie technik technologii chemicznej odbywają praktyki zawodowe
w trzeciej i czwartej klasie. Praktyka trwa każdorazowo cztery tygodnie. Praktyki zawodowe mogą odbywać się
w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w branży przemysłu chemicznego. Celem praktyk jest wykonywanie
praktycznych czynności w rzeczywistych warunkach pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Uczniowie Technikum
w Zdzieszowicach odbywają praktyki w takich firmach jak m.in. B+K Polska, Nordfolien, Górażdże Cement, Grupa Azoty, Arcelor
Mittal.