Wskazówki dla nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.

Przyjmowanie książek i innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii COVID-19

 

1. Wytyczne i rekomendacje instytucji nadrzędnych.

2. Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej.

3. Propozycje zapisów organizacyjnych i praktyczne rozwiązania.

 

WYTYCZNE I REKOMENDACJE INSTYTUCJI NADRZĘDNYCH

Rekomendacje Biblioteki Narodowej dotyczą organizacji pracy wszystkich typów bibliotek, również bibliotek szkolnych w zakresie ich dotyczącym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki; https://www.bn.org.pl/ ; https://gis.gov.pl/

1. Bibliotekarze powinni przebywać w czasie przerw w bibliotece w maseczce i rękawiczkach. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

2. Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).

3. Dostosowanie godzin pracy do planu lekcji uczniów.

4. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia pomieszczeń.

5. Regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

6. Umieszczenie w widocznym miejscu, np. przed wejściem, informacji o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

7. Ograniczenie liczby użytkowników – maksymalnie 4 osoby - w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

8. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).

9. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (tablety, kamery, aparat fotograficzny).

10. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach.

11. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny na 10 dni do 2 tygodni i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów (biblioteka - sala 16; magazyn biblioteki – sala 2), z którymi pracownicy mieli kontakt.

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece – 5 dni - na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

3. Biblioteka nie otwiera wolnego dostępu do czytelni i stanowisk komputerowych.

4. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

5. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła na specjalnie oznaczonym regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

6. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

7. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania książek lub zwrotów. Należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.

8. Zwracane książki przechowywane będą w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Na oznaczonym regale do którego dostępu nie mają osoby odwiedzające, tylko uprawniony pracownik biblioteki.

9. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przez odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

 

PROPOZYCJE ZAPISÓW ORGANIZACYJNYCH I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły godziny otwarcia biblioteki dla uczniów.

2. Informacja o godzinach otwarcia dla uczniów zostaje umieszczona na drzwiach biblioteki.

3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia mailowo, rodzicom i uczniom informacje dotyczące stanu wypożyczeń.

4. Przypomnienie uczniom i rodzicom zasad zwrotu wypożyczonych książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

5. Za zniszczone lub zagubione książki rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić wolumin o tym samym tytule lub (w przypadku braku na rynku wydawniczym) innym.

6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

7. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów.

- książki powinny być zapakowane w reklamówkę jednorazową przezroczystą (w celu odczytania autorów i tytułów), uczeń powinien posiadać aktualną kartę czytelnika.

8. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą maila