Kto może podjąć naukę w LOD? 

Na semestr pierwszy klasy I LOD przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia, mogą ubiegać się o przyjęcie do klasy II (semestr trzeci) LOD.

Istnieje możliwość zaliczenia nauki na semestrach niższych z poprzedniej szkoły tego samego typu. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły, po analizie przedłożonych dokumentów (odpis arkusza ocen z poprzedniej szkoły).

 

Jakie dokumenty są wymagane w celu przyjęcia do LOD? 

 - podanie o przyjęcie (dostępne tutaj)

 - świadectwo ukończenia szkoły 

 - dwie podpisane fotografie.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, OPS i inne. Słuchaczom przysługuje legitymacja szkolna uprawniająca do zniżek. Nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne. 

Jak zorganizowana jest nauka? 

Nauka odbywa się w systemie zaocznym i trwa 4 lata (8 semestrów). Zajęcia edukacyjne prowadzone są w godzinach popołudniowych przez dwa dni, przeważnie co dwa tygodnie. 

Plan zajęć opracowuje się w porozumieniu ze słuchaczami, w miarę możliwości uwzględniając ich potrzeby i sugestie związane z pracą zawodową. 

Zajęcia edukacyjne obejmują: 

 • język polski  
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka
 • historia 
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • biologia
 • chemia
 • informatyka
 • podstawy przedsiębiorczości 

Co daje ukończenie LOD?  

Po zakończeniu pełnego cyklu nauczania absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, co uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego.  

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent uzyskuje świadectwo dojrzałości wydawane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu, które stanowi podstawę ubiegania się o przyjęcie na uczelnie wyższe. 

Świadectwo ukończenia LOD potwierdza wykształcenie średnie, które upoważnia do ubiegania się o przyjęcie przyjęcia do szkoły policealnej. 

Nauka jest bezpłatna!